Autocentrum Bystriansky Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Preambula

 

 1. Spoločnosť Autocentrum Bystriansky s.r.o., so sídlom A.Jiráska  2945/2, 984 01 Lučenec, IČO: 31641377, zapísaná v ORSR BB, odd. SRO vl. Č. 3176/S, sa svojím zákazníkom (dotknutým osobám) snaží poskytovať každý deň kvalitné služby, čo si vyžaduje aj spracovanie ich osobných údajov. Nesmierne dôležitou súčasťou riadneho poskytovania služieb zákazníkom je starostlivosť o ochranu nám poskytnutých osobných údajov dotknutých osôb, s čím je spojené aj ich zákonné spracovanie. K ochrane osobných údajov dotknutých osôb pristupujeme zodpovedne a preto chceme, aby mali dotknuté osoby istou, že ich osobné údaje sú u nás v bezpečí. Taktiež je našou prioritou, aby dotknuté osoby vedeli, že ich osobné údaje spracúvame a používame vylúčene v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo d)na 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov pre účel tam uvedený, najmä v rozsahu nevyhnutnom pri uzatváraní záväzkových vzťahov a riadnom informovaní zákazníkov o ponukách v rozsahu priameho marketingu. Z uvedených dôvodov týmto poskytujeme dotknutým osobám poučenie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“).
 2. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov objasňuje, aké osobné údaje a vakom rozsahu spracúvame, akým spôsobom a za akých podmienok ich spracúvame (ďalej aj „Informácie o spracúvaní osobných údajov“).

 

Čl. I. Prevádzkovateľ

 

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Autocentrum Bystriansky s.r.o., so sídlom A.Jiráska  2945/2, 984 01 Lučenec, IČO: 31641377, zapísaná v ORSR BB, odd. SRO vl. Č. 3176/S (ďalej aj „Prevádzkovateľ“ alebo „Autocentrum Bystriansky“).
 2. V prípade akýchkoľvek otázok o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb je možné kontaktovať spoločnosť Autocentrum Bystriansky písomne na e-mailovej adrese [email protected] alebo na adrese Autocentrum Bystriansky, A. Jiráska 2945/2, 984 01 Lučenec. Osobné údaje dotknutých osôb, ako prevádzkovateľ, spracúvame, zhromažďujeme, disponujeme nimi, pričom v uvedenom rozsahu nesieme zodpovednosť za ich zákonné spracovanie. Práva a povinnosti dotknutých osôb sú bližšie špecifikované v článku VIII. Informácie o spracovaní  osobných údajov.
 3. Chceli by sme dotknuté osoby ubezpečiť, že spracúvanie ich osobných údajov prebieha u Prevádzkovateľa vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 

ČL. II. Sprostredkovateľ

 

 1. Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorý Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb za nevyhnutným účelom, sú nasledovné subjekty:

Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 22949/B, oddiel: Sro:

 

ČL. III. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

 1. Okrem Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa sa osobné údaje dotknutých osôb poskytujú: zamestnancom Prevádzkovateľa, povereným osobám Prevádzkovateľom, súdom, advokátom, exekútorom, notárom, znalcom, veriteľom, likvidátorom, daňovým úradom, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, NBS, Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s., orgánom činným v trestnom konaní, ministerstvám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám zriadeným ministerstvom, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom štátnej správy, orgánom štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou, miestnym orgánom štátnej správy, poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií.
 2. Vyššie uvedené kategórie príjemcov majú s Prevádzkovateľom dohodnutú mlčanlivosť o pracovaných osobných údajov, s ktorými sa dostanú do kontaktu, prípadne im mlčanlivosť o im poskytnutých osobných údajoch vyplýva zo všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

ČL. IV. Dotknuté osoby a kategorizácia osobných údajov

 

 1. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ. Dotknutou osobou sú najmä no nie výlučne, fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu, predaj, servis, opravu alebo požičanie motorového vozidla alebo fyzické osoby ktoré si zakúpili, predali, poskytli za účelom vykonania servisného úkonu, nechali si opraviť alebo požičali si motorové vozidlo u Prevádzkovateľa ( ďalej aj „Dotknutá osoba“).
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracované Prevádzkovateľom v nevyhnutnom rozsahu, pri zachovaní našich oprávnených záujmoch pri nepochybnom dôraze na ochranu poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvame na základe uzatvorených záväzkových vzťahov alebo na základe poskytnutého súhlasu dotknutej osoby.
 3. Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, sú rozdelené do nasledovných kategórií:

 

 1. Bežné osobné údaje:

meno a priezvisko, vrátane rodného priezviska

dátum narodenia

adresu trvalého bydliska

tel. číslo, email

číslo účtu / IBAN

 1. Osobitné osobné údaje:

rodné číslo

číslo občianskeho preukazu alebo pasu ( prípadne iný preukaz totžnosti)

 

ČL. V. Účel spracovania osobných údajov

 

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb sú získavané a spracovávané výlučne v súlade s GDPR. Buď je to spracovávanie osobných údajov Dotknutých osôb po poskytnutí relevantného súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo je to spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre účely plnenia jednotlivých záväzkov, prípadne pre účel, ktorý si vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb sú spracúvane v tomto rozsahu:

 

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ

Súvisiace právne predpisy

Predaj tovaru a služieb, poskytovanie služieb čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR Občiansky zákonník

Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 78 zákona o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Zákon o e-Govermente5

Vyhláška o zaručenej konverzií6

Marketingové účely čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zákon o elektronických komunikáciách 

Archívne účely alebo štatistické účely čl. 89 ods. 1 GDPR a čl. k 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Vo vzťahu k archivácií vo verejnom záujme Zákon o archívoch

Účtovné a daňové povinnosti čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR čl. 12 až 22 GDPR čl. 33 a 34 GDPR

 

Čl. VI. Právny základ spracovania osobných údajov

 

 1. Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvame na základe rôznych právnych základov, vždy v absolútnom súlade s požiadavkami na spracovanie osobných údajov definovanými v GDPR. Právne základy spracovania osobných údajov sú nasledovné:
 2. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 

Spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb s ich výslovným súhlasom je aplikované pre účely marketingu , ak neprichádza do úvahy spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Marketingovými účelmi sú najmä, no nie výlučne nasledovné:

 

 • Ponuka produktov a služieb, ktorú môžeme zasielať najmä v elektronickej forme ( e-mail, SMS, telefonickým rozhovorom) alebo písomnou formou
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám Dotknutých osôb
 • Prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov (Dotknutých osôb) s využívanými produktmi a službami.

 

Poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas trvá po dobu, kým nie je Dotknutou osobou odvolaný, najviac po dobu 11 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný v elektronickej forme e-mailom na adrese [email protected] alebo v písomnej forme listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Autocentrum Bystriansky s.r.o., A. Jiráska 2945/2, 984 01  Lučenec.

 

 1. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 

Osobitným právnym základom pre spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb je existencia zmluvného vzťahu, prípadne predzmluvná negociácia, ktorá so sebou prináša aj nevyhnutnosť spracovania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané pre účely negociácie pri uzatváraní zmluvy, uzatvorenia a existencie zmluvného vzťahu, ako aj zmene a spravovaní osobných údajov uvedených v už existujúcej zmluve.

 

 1. Spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Prevádzkovateľ osobných údajov (Autocentrum Bystriansky s.r.o.) má oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu voči Dotknutým osobám, ktoré s ňou uzatvorili zmluvný vzťah, ktorého sa priamy marketing týka. Priamy marketing je oprávneným  záujmom Prevádzkovateľa, keďže sa prostredníctvom neho propagujú tovary a služby obchodného charakteru, o ktoré môžu Dotknuté osoby prejaviť záujem a ktoré sú úzko spätné s nimi uzatvorenými záväzkami.

Prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od Dotknutých osôb zasielať obsah priameho marketingu.

Oprávnený záujem spočíva najmä v nasledovných okruhoch:

 

 • Vývoj činnosti smerujúcej ku poskytovaniu tovarov a služieb v čo najvyššej kvalite a zlepšovanie pro-zákazníckeho prístupu
 • Starostlivosť o potreby Dotknutých osôb
 • Snaha o lepšie porozumenie potrebám Dotknutých osôb, vrátane poskytovania písomných tlačív na štatistické  zaznamenávanie ich spokojnosti
 • Vylepšovanie aktuálnych služieb a vývoj a následná testovacia prevádzka nových služieb
 • Zasielanie informačných materiálov, ktoré budú podľa nás pre Dotknuté osoby zujímavé/prínostné/potrebné

 

ČL. VII. Lehota uchovania osobných údajov

 

 1. Prvotne si dovoľujeme uviesť, že lehota na uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a taktiež bola nami určená v nižšie uvedenom rozsahu.
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb sú primárne spracované v rozsahu uzatvorených zmlúv, aby bolo možné riadne plniť záväzky Prevádzkovateľa. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov z toho vyplývajúcich sú Osobné údaje Dotknutých osôb uchovávané v rozsahu a lehote ako ustanovujú jednotlivé právne predpisy.
 3. Osobné údaje Dotknutých osôb uchovávame po dobu trvania ich zmluvy, aby sme mohli Dotknutým osobám poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrený čas a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.
 4. Na základe § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je určená povinnosť uchovávať účtovné dokumenty a podklady po dobu 10 rokov, teda vrátane osobných údajov v nich určených.
 5. Kúpne zmluvy sa uchovávajú po dobu 11 rokov.

Zákazkové listy a zmluvy o vykonaní servisných služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.

Ostatné zmluvy o poskytnutí služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.

 1. Osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely sa uchovávajú Prevádzkovateľom po dobu 11 rokov.
 2. Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté v rámci spotrebiteľských súťaží, vernostných programov sú uchovávane najdlhšie po dobu, ktorú je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre účely súťaže ( pokiaľ nepominul dôvod a účel ich spracovania), teda do dňa skončenia súťaže, prípadne do skončenia zaradenia do vernostného programu.
 3. Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté prostredníctvom online mediálnych kanálov sa uchovávajú po dobu 18 mesiacov.
 4. Pri nakladaní s osobnými údajmi dotknutých osôb striktne dodržiava a aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, ktorého podstata spočíva v tom že po uplynutí doby/pominutí účelu uchovávania osobných údajov ( v rámci vyššie uvedených lehôt ) sú osobné údaje Dotknutej osoby automaticky vymazané zo všetkých Prevádzkovateľovi dostupných databáz. Prevádzkovateľ má prísne nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, preto tie sú uchovávané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutný čas.

ČL. VIII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Čl. 7 GDPR

Podmienky vyjadrenia súhlasu

 

 1. Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná  od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemám vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

 

ČL. 13 GDPR

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

 

 1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:
 1. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
 4. ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
 5. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú
 6. v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

 

 1. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1. prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:
 1. doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritéria na jej určenie
 2. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov
 3. ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 4. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 5. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov
 6. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného  v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu
 1. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
 2. Odseky 1,2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

 

Článok 15 GDPR

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 1. účely spracúvania
 2. kategórie dotknutých osobných údajov
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie v použitom  postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 1. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.
 2. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 3. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Článok 16 GDPR

Právo na opravu

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Článok 17 GDPR

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1
 1. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 2. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods.3
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

 

Článok 18 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, at o počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 3. prevádzkovateľ už  nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuj ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 2. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Článok 19 GDPR

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Článok 20 GDPR

Právo na prenosnosť údajov

 

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil ak:
 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 1. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 2. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 3. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Článok 21 GDPR

Právo namietať

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto  marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 2. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 3. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 4. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 5. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoby má právo namietať z dôvodov  týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré  sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie  nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Článok 22 GDPR

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania

 

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo je podobne významne ovplyvňujú.
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom
 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 1. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany  prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
 2. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods.2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Čl. IX. Automatizované spracovanie osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ si dovoľuje touto cestou dať Dotknutým osobám na vedomie, že používa automatizované spracovanie osobných údajov Dotknutých osôb. Automatizované spracovanie osobných údajov je také spracovanie osobných údajov, pri ktorom sa využívajú automatické informačné systémy (aplikácie resp. iný softvér IT technológií, elektronické kalkulačky a iné).

Profilovanie používa Prevádzkovateľ pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb, najmä zrýchlenie vybavovania jednotlivých procesov pri poskytovaní služieb, vyhodnocovania personalizácie konkrétnych podmienok poskytnutia tovaru a služby pre Dotknutú osobu. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa personalizovanej ponuky Dotknutým osobám.

 

Čl. X. Dozorný orgán; Podrobnosti odvolania súhlasu so spracovaním osobných orgánov

 

 1. Dozorný orgán zodpovedný za ochranu a dodržiavanie požiadaviek na spracovanie osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webový kontakt: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (ďalej aj „Úrad na ochranu osobných údajov“). Dotknuté osoby majú právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade, ak sa domnievajú, že ich práva pri spracovaní osobných údajov boli porušené.
 2. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov Dotknutých osôb, nás môžu Dotknuté osoby kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Autocentrum Bystriansky s.r.o., A. Jiráska 2945/2, 984 01  Lučenec alebo písomným oznámením na ktorejkoľvek prevádzke.
 3. Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach budú Dotknutej osobe, ktorá požadovala poskytnutie informácie alebo podala podnet/pripomienku v zmysle čl. X, ods. 2 Informácie o spracovaní osobných údajov, poskytnuté, v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podania/podnetu/pripomienky. Prevádzkovateľ je oprávnení lehotu predĺžiť o 60 dní v prípade, ak si to vyžaduje zložitosť riešenia podania/podnetu/pripomienky alebo počet doručených podaní/podnetov/pripomienok. V prípade potreby bude Prevádzkovateľ o predĺženej lehoty s uvedeným odôvodnením predĺženia informovať Dotknutú osobu do 30 dní odo dňa doručenia podania/podnetov/pripomienok Dotknutej osoby.
 4. V prípade, ak bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutou osobou, ten je možné kedykoľvek odvolať výlučne v písomnej forme, riadne podpísaný a identifikovateľný, prípadne prostredníctvom e-mailu, ktorý však musí spĺňať podmienku riadnej individualizácie a identifikácie. Súhlas so spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby je možné odvolať nasledovným spôsobom:

 

 • zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na email [email protected]
 • zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov na korešpondenčnú adresu Autocentrum Bystriansky s.r.o., A. Jiráska 2945/2, 984 01  Lučenec
 • písomným oznámením o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov podaným v ktorejkoľvek prevádzke Autocentrum Bystriansky s.r.o.

 

 1. Pre prípad, že sa odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov týka zasielania informačných listov o tovaroch a službách prostredníctvom e-mailu (e-newsletter), ten je možné vykonať okrem vyššie uvedených možností  v čl. X ods.4 Informovaného súhlasu so spracovaním osobných údajov, aj kliknutím na link „ Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke alebo záhlaví každého reklamného mailu.

 

 

Údržba ochrany osobných údajov

Tu môžete spravovať špecifické údaje relevantné pre vašu prevádzku, týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj smernice pre oblasť Cookies. Importér poskytuje iba základný text, ktorý je nutné zmeniť. Môže trvať až 24 hodín, než sa Prehlásenie o ochrane údajov, resp. smernica Cookies aktualizuje na webovej stránke (v závislosti na nastaveniach Cache príslušnej webovej stránky).

Kontrola a zmena údajov je pre dealera povinná. Porsche Slovakia (ako importér) nepreberá zodpovednosť za obsah.

POMOC PRE SPRACOVANIE

 • Stránka Ochrany osobných údajov

 • Ochrana údajov - prevádzka

 • Smernica Cookie

Smernice Cookie pre internetovú stránku dealera, webovú stránku dealera Das WeltAuto, webovú stránku značky s individuálne upravenými parametrami, objednanie do servisu online, atď.

StatusČíslo verzieDátumSpracovaťAktívneSK-8134_1_2022-07-132022-07-13T03:20:59.643

 

 

Aktuálna verzia pre krajinu

Tu nájdete aktuálnu predlohu verzie pre danú krajinu. Môžete si text pozrieť alebo prevziať a upraviť odpovedajúcim spôsobom pre Vašu prevádzku.

StatusČíslo verzieDátumSpracovaťNeaktívneSK_1_2018-05-222018-05-22T05:28:01.861

 

Beginning of Modal Content

Náhľad

Používanie cookies súborov.

Cookies sú malé textové súbory ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení pri návšteve webovej stránky. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila súbor cookie, ktorý používame nepoškodzujú váš počítač. Každý používateľ prezeraním našej webové stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornenený pri návšteve našej webovej stránky a svoju súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.


Aké súbory cookie používame?


Cookie používame za účelom zlepšovania našich služieb a pomáhajú k správnej funkčnosti našich stránok.  Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. 

Bez týchto cookies nemusia niektoré funkcie webu fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasne cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.  Trvalé cookies obsahujú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, poprípade slúžia na šatistické, alebo reklamné účely.

Zostávajú uložené vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo, pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej Cookies a nastavení vášho prehliadača

Na našich web stránkach používame niekoľko typov Cookies  

1.  Základné súbory cookies

Tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií sú to napríklad predvyplnené nie formulárov a podobne pokiaľ tieto cookies zakážete nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

2. Prevádzkové súbory cookies


Pomocou prevádzkových cookie zhromažďujeme štatistické informácie o tom ako používať naše webstránky. Tieto technické informácie nám napríklad povedia,  na ktorej časti WEB stránky ste klikli,  ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookie nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich web stránok z hľadiska obsahu výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete,  nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok. 

3. Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám,  ktoré sú prispôsobené vaším záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webstránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vaše opätovné návštevy niektorej z webových stránok ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytnúť na našich webových stránkach obsah a reklamy ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamo marketingovú komunikáciu ale obmedziť počet zobrazení reklám a merať efektívnosť reklamných kampaní. 

4. Súbory cookie tretích strán

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies,  ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu, alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany, alebo zobrazilo obsah webových stránok tretej strany, napríklad YouTube, alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán,  kde nemáme kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť,  ako používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a používania súborov cookie týchto služieb. 

Odmietnutie používania súborov cookie používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača väčšina prehliadačov súborov cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení súbor cookie je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie. Len niektoré súborov cookie informácie o prehliadačov a spôsobe nastavenie predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť v dokumentacii vasho prehiadača

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenia cookies zmeníte vypnutý niektorých cookie však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok 

 

 

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.