Názov prevádzky:
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o.
Sídlo prevádzky:
Gemerská 2
984 01 Lučenec
Právna forma:
Telefón:
+421 905 556425
Fax:
E-Mail:
Obchodný register
31641377
Sídlo súdu:
A. Jiráska 2945/2, 984 01 Lučenec
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
SK2020465920
IBAN:
BIC
GISA